1*3 استاندارد ، زمان تاخیر 6-4
----- قطع 255-175 با نشان استاندارد ایران، CE اروپا و ISO 9001 (2015) 
 با سه سال ضمانت تعویض