مجهز به صفحه نمایش گر جهت زمان تاخیر و ولتاژ ورودی
شش خانه با کابل 2 متری 1*2
تولید از سال 1388 الی 1395