جهت حفاظت یخچال و فریزر خانگی 
سال تولید 1378 الی 1393