بدنه فلزی شیب دار - مجهز به ترانس کاهنده
تولید در سال 1370 الی 1385