مدل M40 جهت حفاظت سیستم های صوتی تصویری 
تولید 1378 الی 1395