جهت حفاظت یخچال و فریزر که در سالهای 1385 الی 1392 تولید شده است